ஓ-போடு ராகுலுக்கு (ராஜீவ் மகனில்லை)

சென்ற மாதம் இந்தியாவிலிருந்து வந்து NZல் வடக்கு தெற்கு தீபகற்ப்பதினிடயே உள்ள குக் ஸ்ரெயிட்-டை, சுமார் 26 கிமி தூரம், நீந்தி கடந்த ஆதித்யா ரவுத்திற்கு நாமெல்லோரும் ஒரு ஓ போடவாவது வேண்டும்

0 comments: